Polityka prywatności

I. Warunki ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych i ich ochrony w ramach serwisu znajdującego się pod adresem
elektronicznym www.lazurowaterapia.pl  (dalej jako „Serwis”).
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adam Elżanowski oraz Alicja Balińska prowadzący
Spółkę Z.O.O. Lazurowa Terapia Poznawczo – Behawioralna Enterprises Spółka Z.O.O, KRS: 0001029804, NIP: 5223255219, Regon: 5250097
3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie
chroniona.
4. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości
korzystania z Serwisu.
5. W celu korzystania z Serwisu powinien/powinna Pan/Pani posiadać komputer lub
urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron
internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy
wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
II. Administrator
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adam Elżanowski oraz Alicja Balińska prowadzący
Spółkę Z.O.O. Lazurowa Terapia Poznawczo – Behawioralna Enterprises Spółka Z.O.O, KRS: 0001029804, NIP: 5223255219, Regon: 5250097
III. Kategorie danych osobowych
1. Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe w momencie, gdy dostarcza je Pan/Pani nam
bezpośrednio poprzez formularz rejestracyjny, kontaktowy bądź korzystając z naszego
Serwisu lub innych administrowanych przez nas stron internetowych a także, gdy
zgadza się Pan/Pani na korzystanie z plików cookies. Administrator przetwarza zatem
dane obejmujące m.in. Pana/Pani:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) płeć,
f) stan zdrowia (w przypadku rezerwacji Wizyty on-line),
g) seksualność (w przypadku rezerwacji Wizyty on-line),
h) adres IP.
IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania
z funkcjonalności Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.), polegające m.in. na
rejestracji i odbyciu Wizyty bądź Wizyty on-line, w celu komunikacji polegającej na
powiadamianiu o zarezerwowanych Wizytach oraz Wizytach on-line, a także jeśli
będzie miało to zastosowanie – w celu wykonywania marketingu bezpośredniego

w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 576 z późn. zm.), polegającego m.in. na
przesyłaniu oferty handlowej lub newsletterów.
2. W przypadku skorzystania z możliwości dokonania rezerwacji Wizyty on-line,
Pana/Pani dane wrażliwe, dotyczące stanu zdrowia oraz seksualności, przetwarzane są
na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, w celu udzielenia Panu/Pani pomocy
psychologicznej i psychoterapeutycznej (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie danych
wrażliwych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało
niemożnością świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych
3. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy również prawo do
zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pana/Pani danych w tym celu
(art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
4. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas
obowiązki podatkowe, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych
osobowych Użytkowników Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
a) przez okres świadczenia Usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, a po tym
czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń i okres przechowywania
dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
b) w przypadku skorzystania z możliwości dokonania rezerwacji Wizyty on-line, dane
osobowe zawarte w dokumentacji psychologicznej i psychoterapeutycznej będą
przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano ostatniego wpisu.
VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych
1. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają bezpośredni dostęp
jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz
uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne
upoważnienia, a które zobowiązały się do zachowania w poufności przetwarzane
dane. W szczególności dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
a) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od
Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych
osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz
organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług,
c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora
w dochodzeniu należnych roszczeń.
2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być również udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym w oparciu o profilowanie.
VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą
1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym
uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.
2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie Rozporządzenia tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio
do Administratora danych na adres mailowy kontakt@lazurowaterapia.pl.
IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy.
X. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem
możliwości świadczenia usług  oraz zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych
uprawnień i obowiązków Administratora związanych z prowadzoną przez niego
działalnością. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest
odmówić realizacji świadczenia usług oraz zawarcia umowy.
XI. Zabezpieczenie danych
Administrator oświadcza, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych, a w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza Pana/Pani dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom
nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
XII. Mechanizm cookies
1. Cookie to mały plik przechowywany na Pana/Pani urządzeniu i wykorzystywany do
celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji.
Nie stosujemy cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących dane osobowe
o użytkownikach. Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za
dane osobowe. Jeśli chce Pan/Pani ograniczyć działanie cookies lub zablokować je
w Serwisie, można dokonać tego zmieniając ustawienia przeglądarki. Można na
przykład zablokować wszystkie cookies, za wyjątkiem własnych (pierwszej kategorii)
cookies, lub też usunąć wszystkie cookies przy wyjściu z przeglądarki.

2. Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich
są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do
wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia
przez Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików
cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia
w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na
wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez
Użytkownika przeglądarki.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 576 z późn. zm) ma Pan/Pani prawo
zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich
uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
4. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów
trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.
Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne
dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronie Serwisu
mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie
analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie
reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
5. W ramach Serwisu Administrator danych korzysta także z Google Analytics –
popularnej usługi analitycznej dostarczanej przez Google. Google Analytics stosuje
cookies do analizy ilości użytkowników odwiedzających stronę.
XIII. Adres IP
Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników,
które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, czy
tworzeniu analiz statystycznych, Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu
i udoskonalaniu Serwisu.
XIV. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
Uprzejmie informujemy , że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną
w momencie nieodpowiedniego dbania o bezpieczeństwo danych osobowych, naraża się
Pani/Pan m.in. na ryzyko:
a) ingerencji w dane osobowe osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować,
zmodyfikować i skasować Pani/Pana dane,
b) ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Pani/Pana systemem a
naszym systemem,
c) otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
d) zainfekowania Pani/Pana systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),
e) wyłudzenia Pani/Pana danych (phishing),
f) podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.
Aby zminimalizować powyższe ryzyka zwracamy się z prośbą o:
a) nie podawanie nikomu hasła i loginu,
b) używanie zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
c) sprawdzanie certyfikatu przed zalogowaniem do Serwisu.

XV. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących
usług innych niż świadczonych przez Administratora danych, które zostały
zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności
lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników,
skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe
w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub
modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności,
przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych,
dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości,
Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem
Administratora.
XVI. Prawa własności
Zabronione jest kopiowanie zdjęć, części, jak i całości serwisu oraz logotypu, bez pisemnej
zgody Adama Elżanowskiego i/lub  Alicji Balińskiej
XVII. Kontakt
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności oraz przetwarzaniem
Pana/Pani danych osobowych, prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym
mowa w pkt. VIII, tj. na adres e-mail: kontakt@lazurowaterapia.pl.
XVIII. Zmiany Polityki Prywatności
1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w
funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie
Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności
poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
2. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 05.06.2023 r.