Rodo - informacje

WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH

OSOBOWYCH

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz Polityką prywatności przyjętą na stronie: www.lazurowaterapia.pl, prowadzonej przez

Spółkę Z.O.O “Lazurowa Terapia Poznawczo – Behawioralna Enterprises Spółka Z.O.O, reprezentowaną przez Alicję Balińską i Adama

Elżanowskiego, zwanych dalej współnikami z siedzibą w Warszawie (01-315) ul. Lazurowa 2A lok. 24, posiadającego nr KRS: 0001029804, NIP:

5223255219, Regon: 5250097. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych wrażliwych

dotyczących mojego stanu

zdrowia i seksualności, w przypadku gdy od ich ujawnienia zależy udzielana pomoc

psychologiczna i psychoterapeutyczna.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych wrażliwych jest

dokonanie wszelkich czynności składających się na proces realizacji umowy o świadczenie

usług drogą elektroniczną, polegającej na udzieleniu pomocy psychologicznej

i psychoterapeutycznej.

Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych wrażliwych jest

dobrowolne, a także że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednakże brak podania

ww. danych wrażliwych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody,

skutkują niemożnością świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Spółkę Z.O.O “Lazurowa Terapia Poznawczo – Behawioralna Enterprises Spółka

Z.O.O, reprezentowaną przez Alicję Balińską i Adama Elżanowskiego, zwanych dalej współnikami z siedzibą w Warszawie (01-315) ul. Lazurowa

2A lok. 24, posiadającego nr KRS: 0001029804, NIP: 5223255219, Regon: 5250097, wpisanego do

Krajowego Rejestru Sądowego, na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem

elektronicznym www.lazurowaterapia.pl.

2. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy Usługi umożliwiające użytkownikom

dokonywanie rezerwacji wizyt w placówce stacjonarnej oraz zakup konsultacji

prowadzonych przez wyspecjalizowany personel Usługodawcy, z wykorzystaniem

środków komunikacji elektronicznej.

3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną, o którym

mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.

Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).

4. Użytkownik, przed dokonaniem Rejestracji w Serwisie, zobowiązany jest zapoznać się

z treścią Regulaminu. Dokonanie Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie jest

jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego

Regulaminu wraz z jego załącznikami oraz oznacza zawarcie przez Użytkownika z

Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności

sporządzania odrębnej pisemnej umowy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać

postanowień Regulaminu od momentu Rejestracji w Serwisie.

5. Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność

Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin wraz z załącznikami,

stanowiącymi jego integralną część;

2. Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy Usługodawcy, dostępny pod

adresem www.lazurowaterapia.pl umożliwiający Użytkownikom dokonywanie

rezerwacji wizyt w placówce stacjonarnej Usługodawcy oraz zakup konsultacji

prowadzonych przez wyspecjalizowany personel Usługodawcy, z wykorzystaniem

środków komunikacji elektronicznej;

3. Usługodawcy – rozumie się przez to prowadzonej przez Spółkę Z.O.O “Lazurowa Terapia Poznawczo – Behawioralna Enterprises Spółka

Z.O.O, reprezentowaną przez Alicję Balińską i Adama Elżanowskiego, zwanych dalej współnikami z siedzibą w Warszawie (01-315) ul. Lazurowa

2A lok. 24, posiadającego nr KRS: 0001029804, NIP: 5223255219, Regon: 5250097 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

4. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Usług

świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu

5. Usłudze – rozumie się przez to usługę świadczoną przez Usługodawcę za

pośrednictwem Serwisu, polegającą na umożliwieniu Użytkownikom dokonywanie

rezerwacji wizyt

w placówce stacjonarnej Usługodawcy oraz zakup konsultacji prowadzonych przez

wyspecjalizowany personel Usługodawcy, z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej.

6. Cenniku – rozumie się przez to opublikowaną na stronie głównej Serwisu informację,

w której Usługodawca określa warunki i wysokość odpłatności za Usługę, która

stanowi załącznik do Regulaminu. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu;

7. Rejestracji – rozumie się przez to proces rozpoczęty przez Użytkownika na stronie

www.lazurowaterapia.pl polegający na podaniu przez niego adresu poczty

elektronicznej (e-mail), imienia, nazwiska oraz numeru telefonu, a także

zaakceptowaniu Regulaminu, który to zakończony zostanie utworzeniem konta z

dostępem do Serwisu.

8. Wizycie – rozumie się przez to konsultację odbywającą się w stacjonarnej placówce

Usługodawcy pod adresem ul. Lazurowa 2A lok. 24 (01-315 Warszawa)

9. Wizycie on-line – rozumie się przez to konsultacje świadczone drogą elektroniczną

w formie rozmowy telefonicznej oraz wideo konsultacji prowadzonej za pomocą

wybranego i wskazanego przez Użytkownika podczas Rejestracji komunikatora

§3 Ogólne warunki świadczenia usług

1. Serwis stanowi narzędzie do elektronicznego zarządzania konsultacjami

odbywającymi się w stacjonarnej placówce Usługodawcy oraz do elektronicznego

zarządzania konsultacjami świadczonymi drogą elektroniczną w formie rozmowy

telefonicznej oraz wideo konsultacji prowadzonej za pomocą wybranego i wskazanego

przez Użytkownika podczas Rejestracji komunikatora.

2. Aktualne dane placówki Usługodawcy, wraz z adresem oraz numerem telefonu, pod

którym Użytkownik może dokonać rezerwacji Wizyty znajdują się na stronie Serwisu.

3. Konsultacji udzielają specjaliści z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej

oraz oddziaływań ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju osobistego poradni

psychoterapeutycznej prowadzonej przez Usługodawcę.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie

i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci

telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści

niniejszego Regulaminu.

6. W celu właściwego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać komputer

lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie

stron internetowych oraz dostęp do sieci internet.

7. Serwis udostępnia Użytkownikowi możliwość:

a) rezerwacji Wizyt,

b) rezerwacji oraz odbywania Wizyt on-line prowadzonych ze specjalistą

Usługodawcy,

c) zmiany terminów Wizyt oraz Wizyt on-line,

d) odwoływania Wizyt oraz Wizyt on-line,

e) prowadzenia i przeglądania historii Wizyt oraz Wizyt on-line,

f) wystawiania opinii o specjalistach udzielających konsultacji.

8. Użytkownik może przeglądać również zawartość Serwisu bez dokonania Rejestracji.

W takim zakresie korzystanie z Serwisu pozostaje nieodpłatne.

9. Zarządzanie Wizytami oraz wystawianie opinii o specjalistach, a także zakup i

korzystanie z Wizyt on-line możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu Rejestracji

konta przez Użytkownika.

10. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

a. imię,

b. nazwisko,

c. login,

d. hasło,

e. płeć,

f. adres e-mail,

g. numer telefonu.

11. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią

Regulaminu i dokonać jego akceptacji.

12. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres

mailowy wiadomość potwierdzającą Rejestrację w Serwisie.

13. Konto zakładane jest na czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość likwidacji

konta w dowolnej chwili, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

14. Dokonanie Rejestracji możliwe jest również podczas umawiania pierwszej Wizyty

bądź rezerwacji i zakupu Wizyty on-line za pośrednictwem Serwisu.

15. Użytkownik chcąc dokonać zakupu Wizyty on-line zobowiązany jest do uiszczenia

płatności za wybraną przez siebie Usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym

Cennikiem. Użytkownik zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu Wizyty

on-line o jej całkowitym koszcie.

16. W celu należytego świadczenia Usług, w tym zapewnienia kontaktu

z Użytkownikiem, Usługodawca będzie przesyłał na podany przez Użytkownika adres

poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze

technicznym, dotyczące dokonanych rezerwacji (w szczególności dane potwierdzające

rezerwację Wizyty w placówce stacjonarnej lub informację przypominającą

o zarezerwowanej Wizycie lub E-wizycie). W celu uniknięcia wątpliwości,

komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowią informacji handlowej

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

17. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania

się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu

oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.

§4 Rezerwacja Wizyty

1. Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji Wizyty odbywającej się

w stacjonarnej placówce Usługodawcy za pomocą Serwisu po uprzedniej Rejestracji

oraz założeniu konta wprowadzając swój indywidualny login oraz hasło. Hasło ma

charakter poufny.

2. Rezerwacja Wizyty odbywa się poprzez wybór specjalisty, daty i godziny Wizyty.

3. Po skutecznym dokonaniu rezerwacji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie

adres mailowy/numer telefonu wiadomość potwierdzającą rezerwację.

4. Użytkownik ma możliwość odwołania Wizyty za pośrednictwem Serwisu po

uprzednim zalogowaniu się do swojego konta, a także telefonicznie bądź w placówce

Usługodawcy.

§5 Zakup i rezerwacja Wizyty on-line

1. Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu Wizyty on-line.

2. Użytkownik może dokonać zakupu Wizyty on-line zgodnie z Cennikiem stanowiącym

załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczonym również na stronie internetowej

Usługodawcy znajdującej się pod adresem: www.lazurowaterapia.pl.

3. Użytkownik dokonuje zakupu Wizyty on-line po uprzedniej Rejestracji oraz założeniu

konta wprowadzając swój indywidualny login oraz hasło. Hasło ma charakter poufny.

4. Użytkownik nie ma możliwości rezerwacji Wizyty on-line oferowanej przez

Usługodawcę na stronie Serwisu bez jej jednoczesnego opłacenia. Usługodawca

zastrzega, iż płatność jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu Wizyty on-

line, w tym jej rezerwacji.

5. Użytkownik dokonując zakupu Wizyty on-line za pomocą Serwisu, dokonuje również

rezerwacji wybranego przez siebie terminu wykonania Wizyty on-line, wyboru

specjalisty, a także formy konsultacji (audio lub wideo).

6. Płatności za Wizyty on-line dokonywane są przez Użytkownika z góry za

pośrednictwem serwisu płatności DotPay S.A/PayPal Polska sp. z o.o./PayU S.A..

7. Po skutecznym dokonaniu płatności za Wizytę on-line i zaksięgowaniu środków przez

Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy/ numer

telefonu wiadomość potwierdzającą zakup, w tym rezerwację wybranego przez siebie

terminu Wizyty on-line oraz szczegóły dotyczące realizacji Usługi.

8. Użytkownik przerywając Wizytę on-line przed czasem, jej zakończenia nie jest

uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostał do zakończenia

konsultacji.

9. Po wizycie Użytkownik może zgłosić chęć otrzymania faktury obejmującej uiszczoną

płatność za Wizytę on-line. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do

przesłania Usługodawcy przed Wizytą on-line pełnych i poprawnych danych, na

podstawie których zostanie wystawiona faktura.

10. Faktura, o której mowa powyżej, zostanie wysłana po Wizycie on-line na wskazany

przez Użytkownika adres mailowy.

§6 Wymogi techniczne

1. Wizyty on-line odbywają się z wykorzystaniem tradycyjnego połączenia audio oraz za

pomocą wybranego przez Użytkownika podczas Rejestracji komunikatora.

2. Użytkownik w celu odbycia Wizyty on-line powinien zalogować się do swojego konta

w Serwisie w zadeklarowanym terminie oraz upewnić się czy urządzenie, z którego

korzysta spełnia określone wymogi.

3. Serwis wyposażony jest w funkcjonalność pozwalającą na przeprowadzenie testu

przeglądarki oraz sprzętu.

§7 Odwołanie lub zmiana terminu

Wizyty lub Wizyty on-line

1. Użytkownik ma prawo odwołania, za pomocą swojego konta w Serwisie, zakupionej

Wizyty lub Wizyty on-line najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania.

2. W przypadku odwołania Wizyty on-line w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej

rozpoczęciem kwota stanowiąca równowartość Usługi nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku odwołania Wizyty on-line w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej

planowanym rozpoczęciem Usługodawca dokona zwrotu uiszczonej kwoty w sposób

analogiczny do sposobu zapłaty za Wizytę on-line, tj. z wykorzystaniem serwisu

DotPay/Pay pal/PayU.

4. Usługodawca dokona zwrotu środków, o których mowa powyżej w terminie 7 dni.

W przypadku zwrotu należności Użytkownik może zostać obciążony kosztami

prowizji i opłat, które obciążyły Serwis przez  DotPay/Pay pal/PayU w związku z

rezerwacją Wizyty on-line.

5. Użytkownik może dokonywać modyfikacji zarezerwowanej Wizyty on-line najpóźniej

na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem poprzez zmianę terminu jej realizacji.

Zmiana odbywa się przez e-mail: kontakt@lazurowaterapia.pl lub w portalu . Zmiana terminu

Wizyty on-line w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej

rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego

terminu.

6. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wizyty on-line Użytkownik otrzymuje

potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu przesłanego na podany

przez Użytkownika adres mailowy/numer telefonu.

§8 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym

korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, jak również skutki wynikające z objęcia

przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Użytkownika, jeżeli jest to wynikiem

niezachowania ostrożności przez Użytkownika.

2. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie Wizyty on-line do wskazania danych i

składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel nie ponosi

odpowiedzialności za skutki będące następstwem wskazania przez Użytkownika

nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych

świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których

Użytkownik łączy się z siecią internet w celu korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać

trwającą Wizytę on-line.

5. Użytkownik przerywając Wizytę on-line przed czasem jej zakończenia nie jest

uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostał do zakończenia

konsultacji.

6. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi za pomocą Serwisu na najwyższym

poziomie. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych

związanych z funkcjonowaniem Serwisu, niezależnych od Usługodawcy, których

skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Wizyty lub

wykupionej Wizyty on-line z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego

Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Użytkownikowi

możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej Usługi.

Użytkownik ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez

Usługodawcę, a tym samym może zrezygnować z Usługi, otrzymując zwrot

poniesionych kosztów.

§9 Wystawianie opinii

1. Po odbytej Wizycie bądź Wizycie on-line, Użytkownik ma możliwość, po uprzednim

zalogowaniu się do swojego konta w Serwisie, wystawienia opinii na temat specjalisty

oraz zrealizowanej konsultacji.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść publikowanej opinii. Zabrania się publikacji

opinii naruszających prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy

prawa, którymi są w szczególności opinie, które:

a) zawierają treści nieprawdziwe, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, oszczercze,

nienawistne, zawierające groźby, pomówienia,

b) wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju

krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub osób,

c) prześladują lub popierają prześladowanie innych osób,

d) zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub

bezpieczeństwa jakichkolwiek osób,

e) zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania,

f) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich,

g) zawierają linki do stron internetowych,

h) promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo

zawierają instrukcje nielegalnych czynności,

i) naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do

komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony

znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw

jakiejkolwiek osoby,

j) szerzą propagandę lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub

nielegalne.

3. Wszystkie opinie wystawiane przez Użytkowników są moderowane przez

Usługodawcę, w celu uniknięcia publikacji treści niezgodnych z prawem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych opinii.

4. Poprzez publikację opinii, w tym zamieszczenie swojego wizerunku, Użytkownik

udziela Usługodawcy bezterminowej licencji na jej wykorzystywanie, utrwalanie,

zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz

udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie

przez siebie wybranym. Celem udzielenia licencji, o której mowa w zdaniu

poprzednim, jest promocja Serwisu.

§10 Reklamacje

1. W przypadku świadczenia Usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem

bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Użytkownikowi

przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres placówki Usługodawcy, tj. ul.

Lazurowa 2A/24 (01-350 Warszawa) bądź w formie elektronicznej na adres

mailowy Usługodawcy, tj. kontakt@lazurowaterapia.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Użytkownika

umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny

reklamacji wraz z zakresem żądań.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie __ dni od daty jej otrzymania.

§11 Dane osobowe

1. Celem Usługodawcy jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej

ilości informacji i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu, przy możliwie jak

najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika.

2. Użytkownik, który postanawia skorzystać z Serwisu w celu dokonania rezerwacji

Wizyty, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez

siebie danych osobowych.

3. W przypadku, gdy od ujawnienia danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia

i seksualności zależy udzielana pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna,

Użytkownik korzystający z Serwisu w celu dokonania Wizyty on-line, wyraża zgodę

na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych wrażliwych.

Podanie danych wrażliwych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie

skutkowało niemożnością świadczenia usług psychologicznych

i psychoterapeutycznych. Wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii

danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów

określonych w niniejszym Regulaminie, na zasadach wskazanych w Polityce

prywatności Usługodawcy.

§12 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:

a) zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,

b) konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych

przepisów prawa,

c) w innych uzasadnionych przypadkach.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie do

Użytkownika komunikatu zawierającego treść nowego Regulaminu lub informacji

o pojawieniu się nowego Regulaminu. Nowy Regulamin dostępny będzie również na

stronie internetowej Serwisu.

4. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika treści nowego Regulaminu

Usługodawca będzie świadczył Usługi na zasadach określonych w nowym

Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest stosować postanowienia nowego

Regulaminu.

5. Niezaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu jest jednoznaczne

z rezygnacją Użytkownika z Usług i rozwiązaniem umowy, co wiąże się z usunięciem

konta w Serwisie.

6. Usługodawca zapewni Użytkownikowi 7 dni okres przejściowy na zaakceptowanie

nowego Regulaminu, liczony od dnia opublikowania Regulaminu przez Usługodawcę.

Niezaakceptowanie przez Użytkownika treści nowego Regulaminu w wyżej

wskazanym okresie równoznaczne jest z rezygnacją przez Użytkownika z Usług

świadczonych przez Usługodawcę i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną przez Usługodawcę. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem konta

w Serwisie.

7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez

usunięcia konta Użytkownika w Serwisie, Usługodawca zastrzega sobie prawo

przechowywania danych użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń

związanych z korzystaniem z usługi, przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń.

§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają

przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem

elektronicznym www.lazurowaterapia.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego

pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego,

którym posługuje się Użytkownik.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za

nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone

z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać

w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz

świadczonych Usług Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą

porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

a. Polityka prywatności

b. Cennik

c. Wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

6. Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu.